Beleidsplan 2023 - 2025

Beleidsplan NaoberzorgPunt Roggel 2023-2025

 

Aanleiding

Het bestuur van de vereniging NaoberzorgPunt Roggel (NZPR) acht het wenselijk om te beschikken over een actueel beleidsplan. Hierin beschrijven wij wat onze plannen en aandachtspunten voor de komende jaren zijn.
Bovendien is een actueel beleidsplan een van de vereisten om in aanmerking te (blijven) komen voor de ANBI-status.

Dit beleidsplan voorziet in een periode van drie jaar, met ingang van 2023. In de loop van 2025 bekijken we of we onze ambities hebben kunnen bewerkstelligen en welke nieuwe doelen we ons voor de dan komende jaren opleggen.

Doelstelling/inkomsten/beheer

De doelstelling zoals verwoordt in de oprichtingsstatuten luidt als volgt: ”De vereniging heeft ten doel het realiseren van betrokken burgerschap in Roggel.”

De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributie van leden, giften van donateurs, subsidies en uit bijdragen bij activiteiten.

Het vermogen van de vereniging wordt beheerd door het bestuur. Omdat de vereniging uitsluitend werkt met vrijwilligers, komen de uitgaven uitsluitend ten goede van de doelgroep. Dit zijn onze inwoners die behoefte hebben aan gezelschap en/of een steuntje in de rug (niet financieel).

Visie

Naoberzorg gaat over kwaliteit van leven en zingeving, met de burger als opdrachtgever.  Mensen zijn onbetwist eigenaar van hun eigen leven. Hij/zij kent zijn leefwereld als geen ander en weet wat nodig is om zinvol en gezond te leven.  Het uitgangspunt is dat de mens in kwestie zich bewust is en zijn eigen verantwoording wil nemen over gebeurtenissen in het leven. Levensthema’s die zich aandienen kunnen behoorlijk lastig zijn en leiden vaak  naar een behoefte of vraag, vragen die meestal niet-medisch zijn. Bewustzijn gaat over de bereidheid om zichzelf te helpen,  en als het nodig is met ondersteuning. Deze ondersteuning biedt Naoberzorg als netwerkorganisatie, voor, door en met elkaar.

Missie

Naoberzorg wil een gemeenschap stimuleren waar mensen (weer) belangeloos voor elkaar willen zorgen. Als jezelf je eigen kracht kent en ook je kwetsbaarheid durft neer te zetten, weet je ook wat je nodig hebt om gelukkig te kunnen leven. NaoberzorgPunt is een lokale netwerkorganisatie met een bijzondere opdracht door middels ontmoeting, verbindingen te realiseren. De bijzondere opdracht zit in de verbinding met de eerstelijnszorg en het sociaal wijkteam. In verbinding met anderen creëer je een wereld waarin iedereen een eigen plek kan hebben en mee kan doen; Samen-Kracht. Centrale vraag is: Hoe kan ik verantwoordelijkheid nemen  voor mijn eigen leven, gezondheid en handelen?  Omstandigheden kun je niet altijd kiezen, maar hoe je ermee omgaat wél. Als je goed met jezelf omgaat, kan je goed voor een ander zorgen. Wie goed doet, goed ontmoet!

Een terugblik

NZPR beschikt over circa 25 vrijwilligers die elk op hun eigen kracht en interesse worden ingezet.

Wekelijks is op de woensdagmiddag een inloopcafé waar ruim 20 bezoekers elkaar ontmoeten, handwerken, kaarten of gewoon in gesprek gaan met elkaar. Door diverse vrijwilligers wordt gezorgd voor een kopje koffie of wat fris.

Op vrijdagmiddag is er een klik- en tikcursus met ondersteuning van Bibliocenter. De opzet is dat burgers kennis maken met de mogelijkheden die een computer hen geeft om een breder netwerk te krijgen. En uiteraard om mee te kunnen doen in een maatschappij die steeds meer digitale communicatie oplegt.

Elke zondagmorgen is de activiteit “Kom op de soep en in Beweging”. Na ontvangst met een kopje koffie door onze vrijwilligers, wordt onder professionele leiding een bewegingsprogramma gehouden. Na afloop wordt gezamenlijk genoten van een kop soep van de lokale slager.
Vervolgens is nog enige tijd de mogelijkheid om een praatje te maken. Wij trachten hierdoor de vaak lange en eenzame zondagen wat meer kleur te geven.

Een belangrijke activiteit van NZPR is voorts het aan huis bezoeken van hulpbehoevende burgers. Hiervoor is het meldpunt actief. De mensen die hier behoefte aan hebben, worden door de 1ste lijn zorg (uiteraard na goedvinden van betrokkene) aan ons doorgegeven. De ervaring leert dat aan de keukentafel worden verhalen verteld, die men niet gemakkelijk zal doen bij andere gelegenheden.
Vanzelfsprekend is hierbij geheimhouding en wederzijds vertrouwen een groot goed. Aan ons bieden deze gesprekken de mogelijkheid om mensen daadwerkelijk te helpen.
Ook wordt als dat gewenst is, iemand begeleidt naar huisarts of ziekenhuis.

Ambities

 • Om door te kunnen blijven gaan op de ingeslagen weg, is het belangrijk dat het aantal vrijwilligers stabiel blijft.
  Gelet op de leeftijdsopbouw moeten we er voor zorgen dat nieuwe vrijwilligers worden geworven. Hiertoe zullen we (nog) meer in de openbaarheid treden tijdens evenementen en markten.
 • Op 14 augustus 2023 is het exact 10 jaar geleden dat de vereniging NaoberzorgPunt Roggel werd opgericht na enkele jaren van pionierswerk. Natuurlijk zullen we dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het is immers een prachtige gelegenheid om onze vereniging in de schijnwerper te zetten en het nodige te doen aan werving van vrijwilligers en gasten.
 • Er is geen reden om thans lopende activiteiten te beëindigen, integendeel. Ook hiervoor zal gewerkt worden aan uitbreiding. Met name de deelname bij Kom op de soep en in Beweging is na de coronapandemie aanzienlijk achtergebleven door sterfgevallen en verplaatsingen naar zorginstellingen.
 • Sinds 2022 neemt NZPR deel aan verkennende gesprekken om tot meer samenwerking te komen met andere sociale organisaties in de kern Roggel. Gepraat wordt met de Seniorenvereniging, de Stg. Zonnebloem, de Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging afd. Roggel, Dagopvang Jozefhuis en Stg. Aetpuntj Roggel.
  De komende jaren zullen wij afspraken maken over het samen werven van vrijwilligers, afstemmen van activiteiten en ondersteuning van elkaars belangen.
 • Burgerkracht Limburg is bezig met een traject om mantelzorgers te ondersteunen. Dit gebeurt onder andere door het project “Goed voor Elkaar”. November 2022 heeft NZPR een goed bezochte contactavond georganiseerd voor haar vrijwilligers. De conclusie was na afloop dat het wenselijk is om in 2023 en eventuele volgende jaren verder te gaan met dit onderwerp. Zo zal worden geprobeerd via een voor dit doel ontwikkelde netwerkkaart de zorgvrager bewust te maken van zijn sociale netwerk. Om tot het beoogde resultaat te komen, zal een stevig beroep worden gedaan op bestuur en vrijwilligers. Hierin zien wij een interessante uitdaging.
 • De gemeente Leudal heeft veel aandacht voor laaggeletterdheid.
  Hieronder een stukje van de website van de gemeente Leudal:

Het Leudals Taalakkoord geeft aan: 

 1. Welke partijen zich gaan inzetten om laaggeletterden te helpen
 2. Wat de organisaties gaan doen om te helpen 

Voor Leudal betekent dit dat de organisaties die zijn aangesloten bij het Leudals Taalakkoord, het taboe rondom laaggeletterdheid proberen te doorbreken, het thema laaggeletterdheid meer bekendheid gaan geven en laaggeletterden gaan signaleren waarna ze worden gemotiveerd om aan de slag te gaan met het verbeteren van hun basisvaardigheden bij het bestaande cursusaanbod binnen de gemeente Leudal. 
We willen als gemeente alle inwoners, verenigingen en ondernemers oproepen om zich aan te sluiten bij het Leudals Taalakkoord.

Aan deze oproep heeft NZPR gehoor gegeven en is aangesloten bij het Leudals Taalakkoord.
Na een onlangs gehouden gesprek met welzijnsorganisatie Synthese en het Bibliocenter, zal begin 2023 voorlichting worden gegeven aan onze vrijwilligers. Het gaat dan om herkenning, het bespreekbaar maken en doorverwijzen van mensen die tot de doelgroep behoren.
Ook hier ligt er een stevige uitdaging voor ons!

Analyse sterkten en zwakten

In het ruim 9-jarige bestaan heeft NZPR haar plaats in de Roggelse samenleving verworven. Dit mogen we concluderen gelet op de samenwerking met andere organisaties, de gemeente Leudal, het Bibliocenter, etc. Regelmatig wordt verzocht om deelname aan overleggen en/of adviezen.

Een andere sterkte is het behoud van onze vrijwilligers. Natuurlijk is het niet te voorkomen dat iemand wegvalt, maar in zijn algemeenheid blijven vrijwilligers NZPR lang trouw.

Als zwakte signaleren wij de onzekere financiële positie. Wij zijn sterk afhankelijk van gemeentelijke subsidies voor de verschillende activiteiten. |Zoals het zich thans laat aanzien, zal de subsidieverlening voor Kom op de soep en in Beweging na 2023 worden beëindigd. Ook voor het inloopcafé dat als huiskamerproject wordt gesubsidieerd, is de naaste toekomst ongewis.  
Reden te meer om via naamsbekendheid en als ANBI organisatie particuliere bronnen proberen aan te boren.

Stappenplan

Het is vrijwel onmogelijk om als relatief kleine organisatie een tijdlijn aan te brengen in de realisering van onze ambities.
Het bestuur zal alle nodige stappen ondernemen om de benoemde ambities waar te maken, samen met onze vrijwilligers en gasten.
Dat hierbij de verschillende aandachtspunten door elkaar lopen is onoverkomelijk.
Jaarlijks wordt dit beleidsplan in de laatste maanden van het jaar geagendeerd en waar nodig aangepast en/of aangevuld.

Tot slot

Het bestuur van de vereniging NaoberzorgPunt Roggel bestaat momenteel uit 5 personen met elk hun eigen aandachtsgebied.

In bijlage I is zichtbaar wie, waarvoor het aanspreekpunt is.

In bijlage II is het vastgestelde schema van aftreden zichtbaar. Hiermee is de continuïteit gewaarborgd.

De vereniging werkt met vrijwilligers die geen recht hebben op enige vergoeding.
Uitsluitend gemaakte onkosten worden vergoed tegen overlegging van bewijsstukken.
Een jaarlijkse kascontrole door een daartoe benoemde commissie maakt onderdeel uit van de financiële verantwoording.

In 2025 zal dit beleidsplan worden geëvalueerd en worden bijgesteld.

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 29 november 2022.

Bijlage I

 

 

Bijlage II

 

 

 

Financieel overzicht