Privacy-Gedragscode

Op deze pagina staat de Privacy-verklaring van Naoberzorgpunt Roggel.

PRIVACYVERKLARING Vereniging NaoberzorgPunt Roggel (mei 2018)

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van deelnemers en gebruikers

Vereniging NaoberzorgPunt Roggel hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonsgegevens en respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar deelnemers en gebruikers. Vereniging NaoberzorgPunt Roggel zal er daarom voor zorgen dat eventuele persoonlijke informatie die aan Vereniging NaoberzorgPunt Roggel wordt verstrekt – of die al in ons bezit is – vertrouwelijk en in overeenstemming met de  (internationale) privacywetgeving  wordt behandeld.

Vereniging NaoberzorgPunt Roggel wijst erop dat zij de persoonsgegevens die u aan de Vereniging NaoberzorgPunt Roggel verstrekt, zal verzamelen en gebruiken, omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren.

Indien u een (potentiële) deelnemer of gebruiker/klant van Vereniging NaoberzorgPunt Roggel bent, dan gebruikt Vereniging NaoberzorgPunt Roggel uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken en/of diensten te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoering van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om aan Vereniging NaoberzorgPunt Roggel uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

Vereniging NaoberzorgPunt Roggel verstrekt beslist geen persoonsgegevens aan derden, tenzij we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of zulks in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

In verband met de uitvoering van een mogelijke overeenkomst kan het zo zijn dat Vereniging NaoberzorgPunt Roggel uw persoonsgegevens moet verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan Vereniging NaoberzorgPunt Roggel toeleveren of in opdracht van Vereniging NaoberzorgPunt Roggel werkzaamheden uitvoeren. Verder maakt Vereniging NaoberzorgPunt Roggel gebruik van serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij Vereniging NaoberzorgPunt Roggel heeft opgevraagd, maar u geen deelnemer of gebruiker/klant bij Vereniging NaoberzorgPunt Roggel geworden bent, zullen wij uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na het laatste contact verwijderen. Bent u wel deelnemer bij Vereniging NaoberzorgPunt Roggel geworden, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen Vereniging NaoberzorgPunt Roggel verplicht is om de administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zal Vereniging NaoberzorgPunt Roggel uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht om Vereniging NaoberzorgPunt Roggel te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u Vereniging NaoberzorgPunt Roggel ook verzoeken om een aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij Vereniging NaoberzorgPunt Roggel bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u Vereniging NaoberzorgPunt Roggel verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: info@Naoberzorgnederland.nl Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Deze privacyverklaring is ingegaan per 18 mei 2018. Vereniging NaoberzorgPunt Roggel behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, zullen wij - Vereniging NaoberzorgPunt Roggel - u daarvan op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zal Vereniging NaoberzorgPunt Roggel u de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.

Roggel, mei 2018

Voor degene die de Privacy-verklaring wil downloaden: